Produkter och tjänster

SMIM- Service Med Ingående Material

Vårt system SMIM  ger Er möjligheten att ha ett bra brandskydd till mycket förmånliga och i förväg kända kostnader.

Vi är ägare till materielen och säljer skyddet som materielen ger.

Det innebär att Ni enbart köper skyddet ur/från materielen och kan glömma regler och skyldigheter beträffande besiktning, kontroll och underhåll på brandmaterielen, vi ser till att reglerna efterlevs.
Vi hjälper Er att bli utrustade med lämplig brand- och släckutrustning.

Priserna för detta system är beräknade på de kostnader som vi med kunskap om branschen på förhand vet att kommer. De är beroende på normalt slitage, vanligt förekommande förändrigar i lokaler och av regelverket Svensk Standard, Försäkringsförbundet och av branschen beslutade underhållsåtgärder. Vi kan naturligtvis inte veta vad kostnader för eventuella försvinnanden, skadade, (vanligtvis av truckar) eller brukade redskap blir, vilket heller inte ingår.

Systemet bygger på att kostnaderna är bundna till olika ”tids/kostnads/åldringscyklar” på fem, tio och tjugo år, och att vi tar de olika årens kostnadsvariationer. På detta vis får Ni en jämn kostnad år efter år och Ni vet på förhand exakt hur stor kostnaden för Ert brandskyddet blir. Vill ni utöka och förbättra brandskyddet för det inte med sig stora kostnader i form av nyinskaffning som ett vanligt ägande medför.

Jag vill också förtydliga vår strävan att nyttja befintligt brandmaterial som med vår kunskap ofta kan underhållas/repareras/laddas och som vanligtvis blir minst lika bra som nytt material, naturligtvis helt i enlighet med gällande regler och Svensk Standard, SS 3656 och SS EN 671-3.
I vår bransch likaväl som i andra branscher kasseras mycket material i förtid ofta p.g.a. okunskap, lättja och framför allt för att det oftast är lättare att tjäna pengar på att sälja nytt material. Att inte nyttja befintligt materiel är dåligt miljöarbete, destruktion påverkar miljön ”här hemma” och nytillverkning påverkar nu vanligtvis miljön i Östeuropa  och i Kina. Eftersom dessa avlägsna platser finns på vår gemensamma planet kommer  som vi alla vet deras miljö och miljöarbete att påverka vår miljö.

Det har visat sig att SMIM har bekostats helt av sänkt försäkringspremie när vår kund har sett möjligheten till att utan stora kostnader förbättra brandskyddet genom att minska avstånden mellan godkända och lämpliga brandredskap och därigenom minskat riskerna för försäkringsgivaren.

Vill Ni byta brandskyddssystem till vårt kostnadseffektiva system SMIM eller om Ni har frågor beträffande brandskyddet är Ni mycket välkommen att kontakta oss.

Handbrandsläckare, inomhusbrandposter och brandfiltar

I årsavgiften ingår:
-att BS Brand & Larmtjänst AB tillhandahåller godkänd och lämplig handbrandsläckare och brandpost monterad och skyltad enligt gällande regler.
-underhåll och kontroll utföres enligt reglerna i Svensk Standard SS 3656 och SS-EN 671-3 med bl. a. verkstadsgenomgångar, provtryckningar och placeringslista.
-förbrukningsdelar.
-arbets- och restidsersättningar och fast kostnad för underhållsarbetets utförande.

I systemet fungerande kundägda redskap inköps av BS Brand & Larmtjänst AB för att övergå i
BS Brand & Larmtjänsts ägo enligt Inköps-/återsäljprislistan, vars värde indexregleras  med
 + 5% per år. Efter avtalstidens utgång och om kunden fortsättningsvis inte önskar nyttja vårt system SMIM har kunden möjlighet att enligt Inköps-/återsäljslistan köpa de redskap som nyttjats i systemet.
Beträffande brandposter med formstabil slang ingår i systemet centrumrulle, axel och navhus  med tillhörande slang, strålrör, kopplingar och klamringar. Vägghängare, skåp och rör/ventiler med installationer innefattas inte i systemet.
Priset för årsavgiften gäller vid avtal skrivet på fem år och gäller för standardskyltar, för skyltning med Supernova tillkommer 20:- per enhet på årsavgiften.

Hänvisning-, ledljus- och nödljusarmatur

I årsavgiften ingår:
-att BS Brand & Larmtjänst AB tillhandahåller godkänd och lämplig armatur.
-besiktning och service utföres en gång per år.
-förbrukningsdelar.
-arbets- och restidsersättningar och fast kostnad för besiktnings- och servicearbetets utförande.

Armaturens fästanordning och anordning för strömförsörjning är fastighetsägarens/brukarens egendom.
Armaturenhet med piktogram, chassi, elektronikenhet, ackumulator och ljuskälla är
BS Brand & Larmtjänsts egendom.
Priset för årsavgiften gäller vid avtal skrivet på fem år.

Brand- och gasvarningssystem

I årsavgiften ingår:
-att BS Brand & Larmtjänst AB tillhandahåller godkänd och lämplig brand/gasvarnare.
-kontroll och service utföres vid ett tillfälle per år.
-förbrukningsdelar.
-arbets- och restidsersättningar och fast kostnad för besiktnings- och servicearbetets utförande.

Brand/gasvarnarens fästanordning och i förekommande fall kabel mellan apparaterna är fastighetsägarens/brukarens egendom.
Övriga delar i brand/gasvarnaren är BS Brand & Larmtjänsts egendom.
Priset för årsavgiften gäller vid avtal skrivet på fem år.