Produkter och tjänster

SBA (systematiskt brandskyddsarbete)

Vi kan hjälpa Er att komma igång med Ert SBA.

Alla skall utföra SBA. Det innebär att vi alla skall arbeta med att förbättra och underhålla vårt brandskydd. Hur vi skall göra det beror på vilken verksamhet vi har. Den enskildes ansvar lyfts fram i lagen om skydd mot olyckor, alla arbetsplatser och verksamheter måste arbeta med förebyggande åtgärder, sprida kunskap och information genom t. ex. brand- och utrymningsövningar. Brandskyddsverksamheten skall bl. a. ha en egen organisation vars verksamhet tillsammans med det befintliga tekniska brandskyddet och dess underhåll skall dokumenteras.

Kap. 2 §3 beskriver kravet på redogörelse. Ägare av byggnad eller annan anläggning, där med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet och brandskyddsarbetet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet. Redogörelsen skall lämnas till kommunen.

Enligt 2 kap. 2§ lagen om skydd mot olyckor (2003:778) skall ägare eller nyttjanderättshavare (brukare, hyresgäst) till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara att anskaffa utrustning för brandsläckning eller utrustning som är behövlig för att underlätta utrymning. Åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information (brand- och utrymningsövning).

Svensk Standard kompletterar 3 kap. 2§ Arbetsmiljölagen beträffande arbetsgivare, ägare och innehavares ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall för arbetstagare eller annan. Det är i klartext arbetsgivare, ägare och innehavares skyldighet att tillse att utrymningstryggheten och brandsäkerheten är fullgod.

I Svensk Standard beskrivs omfattningen av och hur besiktning, kontroll och underhåll på bl. a. släckutrustning som handbrandsläckare i SS 3656 och brandposter i SS-EN 671-3 årligen skall utföras samt omfattning om var utrymningsplaner finnas och hur utformningen skall vara i SS 2875. Det tekniska drift och underhållet skall redovisas i dokumenteringen för organisatoriskt brandskydd i det samlade SBA-dokumentet.